Domů > Vše o nákupu > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov  v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných  údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Osobný údaj  je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami ako sú:

získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,  uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, obmedzenie, vymazanie, likvidácia.  (Článok 4(2) Nariadenia.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické 
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 0917 547 056 alebo pošlite email na: gondova@orin.sk

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Aký je účel spracúvania osobných údajov?
 5. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 6. Kto sú naši obchodní partneri?
 7. Čo je „COOKIES“ ?
 8. Aké sú pravidlá súťaží na sociálnych sieťach?
 9. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 10. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 11. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov:

ORIN Slovakia, s.r.o., Na Štepnici 1379/1, 960 01  Zvolen,  IČO: 36 212 504

 

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Spracúvame len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

 

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, v objednávkom formulári, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

Pri verejných podujatiach, ktoré usporadúva prevádzkovateľ a ktorých sa zúčastňujú dotknuté osoby, sa môžu podieľať na propagácii prevádzkovateľa zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na webovom sídle prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach. Osobné údaje sú spracúvané  na základe osobitnej potreby a požiadavky.

 

 1. AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvame  Vaše osobné údaje za účelom spracovania a vybavenia Vašej objednávky alebo požiadavky, vystavenia daňového dokladu, doručenia tovaru alebo služby, vedenia reklamácii.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré ste uviedli vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy.
Osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického účtu a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Registráciou zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického účtu, ktorý obsahuje históriu jeho nákupov.
E-mailové adresy spracúvame za účelom zasielania e-mailových ponúk podobných tovarov, ktoré ste si už u nás zakúpili a o ktoré by ste preto mohli mať záujem a to prípadne aj v akciovej cene.
V prípade, že zákazník nemá záujem o zasielanie uvedených ponúk, môžete zasielanie odvolať.
Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti zasielaného mailu.

V prípade poskytnutia súhlasu na marketingové účely, zahŕňa nasledujúce činnosti:
■ ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, ■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nevieme poskytovať.  Súhlas môžete kedykoľvek písomnou formou odvolať.

 

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

E-mailová adresa zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup, môže byť na základe ich udeleného súhlasu postúpená spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00  Praha 8, Česká republika, IČO 02387727 (ďalej len „ Heureka“),

ktorá následne oslovuje zákazníkov s prieskumom spokojnosti s nákupom.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti ORIN Slovakia, s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Právny základ spracúvania Vašich osobný údajov. 

 1. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V zmysle naplnenia zmluvných záväzkov na doručenie objednaného tovaru, sú odovzdané Vaše kontaktné osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Packeta Slovakia s. r. o.

Vaše osobné údaje sa prenášajú do krajín mimo EÚ len v prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny mimo EÚ.
V takomto prípade sú Vaše osobné údaje odovzdané doručovateľovi zabezpečujúcemu doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu.

 

 1. ČO JE „COOKIES“ ?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať

predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním volby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely ( meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok ). Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

 1. AKÉ SÚ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA SOCIALNYCH SIEŤACH?

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Istagram (https://www.istagram.com) alebo Facebook (https://www.facebook.com) má po celú dobu súťaže aktívny svoj účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“).Usporiadateľ vloží status s podmienkami zapojenia sa do súťaže. Výhercovia súťaže budú vyhlásení prostredníctvom komentára pod súťažným statusom. Výherca bude tiež kontaktovaný  správou a vyzvaný, aby zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy alebo mailu – a to za účelom zaslania výhry, resp. dohody so zástupcom spoločnosti ORIN Slovakia, s.r.o. o prevzatí výhry. Pokiaľ výherca svoje kontaktné údaje nepošle, prepadá výhra Usporiadateľovi.

Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

 

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

K vašim údajom  možu mať prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti.

Na zasielanie emailových ponúk, informácii o nových produktoch využívame služby spoločnosti: SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00  Brno, CZ,  ktorá zabezpečuje hromadné zasielanie mailov.

Uvedené neplatí, ak ste vyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním týchto ponúk na Váš e-mail.

Na archivačné účely záznamov telefonických hovorov využívame služby spoločnosti: Phoonio s.r.o., Západný rad 31, 811 04  Bratislava, IČO: 468 17 832

Pre účely plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi  na dodanie objednanej služby, využívame služby sprostredkovateľov /našich špecialistov/, ktorí sa v našom mene podieľajú na dodaní danej služby podľa pokynov.  Sprostredkovatelia majú prístup k osobným údajom v rozsahu nevyhnutnom na dodanie služby.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne 
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
 alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť ORIN Slovakia, s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
 a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti a to telefonicky na linke: 0917 547 056, poslaním e-mailu na adresu: gondova@orin.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: ORIN Slovakia, s.r.o., Na Štepnici 1379/1, 960 01  Zvolen

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■ Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

ORIN Slovakia, s.r.o., Na Štepnici 1379/1, 960 01  Zvolen

■ Písomným vyhlásením poslaným na mail adresu: gondova@orin.sk

■ Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá Vám príde na Vami zadanú e-mailovú adresu.

 

Prílohy:

Príloha č. 1 k informačnej prílohe

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli uchovávame po dobu stanovenú zákonom, prípadne po dobu nevyhnutnú a to nasledovne:

Dotknutá osoba:           

Neregistrovaní zákazníci

Právny základ spracúvania:

Plnenie zmluvy voči zákazníkom /predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod./, po skončení zmluvy náš oprávnený záujem na archiváciu pre účely uplatňovania nárokov zo zmluvy, preukázania súladu s GDPR a taktiež pri plnení povinností pre účtovné a daňové účely.

Doba spracúvania:

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely.

Neregistrovaní zákazníci:

Právny základ spracúvania:

Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov – na základe oprávneného záujmu v zmysle zákona bez potreby súhlasu (úst. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elekronických komunikáciách)

Doba spracúvania:

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov /na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili/, najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou /uchovávame logy o otvorení emailu/

Registrovaní zákazníci:

Právny základ spracúvania:

Plnenie zmluvy voči zákazníkom /predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod./ po skončení zmluvy: náš oprávnený záujem pri archivácii pre účely uplatňovania súladu s GDPR a taktiež zákon pri plnení povinností pre účtovné / daňové účely.

Doba spracúvania:

Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely.

Registrovaní zákazníci:

Právny základ spracúvania:

Marketingové analýzy nákupného správania – oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocavaní úspešnosti predaja výrobkov a vylepšovaní funkcionalít web sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov nákupného správania.

Doba spracúvania:

Po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie, ak registrácia nie je zrušená, po dobe 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte od posleného prihlásenia.

Registrovaní zákazníci:

Právny základ spracúvania:

Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov –  na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elekronických komunikáciách).

Doba spracúvania:

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili), najviac však 3 roky od posledného otvorenia e-mailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení e-mailu).

Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničia:

Doba spracúvania:

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi

Doba spracúvania:

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely.

Zákazníci, ktorí uskutočnili nákup:

Doba spracúvania:

Zaslanie e-mailu spoločnosti Heureka za účelom e-mailového oslovenia s prieskumom spokojnosti v rámci programu „Overené zákazníkmi“¹ na základe súhlasu zákaníka.

Doba spracúvania:

Do momentu odvolania súhlasu zákazníka, najneskôr do uplynutia doby 3 rokov od posledného nákupu v E-shope.

¹  Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Heureka na tomto odkaze.

1